استخدام،استخدامی نفت،استخدامی گاز،استخدامی پتروشیمی،استخدامی شرکت بازرگانی

به گزارش نفت نوین؛
استخدام در یک شرکت معتبر فعال در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
http://www.naftonline.ir/news/20611

استخدام یک شرکت معتبر در زمینه تامین تجهیزات نفتی
http://www.naftonline.ir/news/20612

استخدام ۴ عنوان شغلی در یک شرکت بازرگانی معتبر در تهران
http://www.naftonline.ir/news/20613